Privacy- en cookieverklaring – Praktijk de Wiel

Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring

Praktijk de Wiel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk de Wiel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de (paramedische) doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Dit betreft: declaratie aan zorgverzekeraars, factureren aan cliënten/patiënten/instellingen/overige organisaties, dossiervorming en correspondentie ten behoeve van de paramedische praktijk, wettelijke verplichtingen met betrekking tot het voeren van een paramedische praktijk, klant tevredenheidsonderzoek.
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Uw behandelaar houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie zijn de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst  (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. Deze wetten bevatten regels met betrekking tot:
het doel van de registratie
de aard van de gegevens die worden geregistreerd
het beheer van de gegevens
de personen die toegang hebben tot die gegevens
het inzagerecht van de patiënt.
Als Praktijk de Wiel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactpagina op deze website